Systému Fakturujemeonline.cz,

Provozovatel: Ebies s.r.o.,

se sídlem Vrbka 38, 747 28 Služovice, IČ: 14158337,,

DIČ: CZ14158337, Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy

(dále jen „provozovatel“ v příslušném gramatickém tvaru)

platné a účinné při provozování a používaní internetové stránky www.fakturujemeonline.cz a poskytovaní služby Fakturujemeonline.cz

1.        Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují rámec právního vztahu mezi provozovatelem a návštěvníkem vznikajícího při prohlížení obsahu internetové stránky a rámec právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem vznikajícího při využívání služby uživatelem. Návštěvník a uživatel jsou vázáni pravidly upravenými pomocí těchto všeobecných obchodních podmínek od okamžiku získání postavení návštěvníka nebo uživatele.

1.2 Právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a to hlavně zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že návštěvník nebo uživatel jsou podnikatelské subjekty registrované v zahraničí nebo jde o fyzické osoby, které jsou občany jiných států, jako je Česká republika.

1.3 Internetová stránka je pro účely těchto všeobecných podmínek internetová stránka, které obsah se návštěvníkům a uživatelům zobrazí ve standardním internetovém prohlížeči po zadání adresy domény ve znění www.fakturujemeonline.cz; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se ustanovuje, že pod internetovou stránkou se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí každá internetová stránka identifikovaná přes adresu subdomén k doméně www.fakturujemeonline.cz.

1.4 Obsah internetové stránky je veškerý grafický, textový nebo jiný obsah, který se návštěvníkovi a/nebo uživateli zobrazí při prohlížení internetové stránky a/nebo při využívaní služby kromě obsahu uživatele. Provozovatel vykonává všechny majetková práva autorů nebo jiných osob, které se svojí tvůrčí duševní činností podílejí na jeho vytvoření a má zároveň všechna práva k obsahu internetové stránky, který není jako předmět ochrany chráněný právem třetí osoby z oblasti práva duševního vlastnictví. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že obsahem internetové stránky je veškerý software, který má možnost návštěvník při prohlížení internetové stránky a/nebo uživatel při využívání služby používat. Vždy když se v těchto obchodních podmínkách použije pojem obsah internetové stránky, myslí se tím obsah internetové stránky jako celek a zároveň každá jeho část, pokud není v těchto obchodních podmínkách ustanoveno jinak. Bez předchozího souhlasu provozovatele nemá návštěvník ani uživatel právo obsah internetové stránky nebo kteroukoliv jeho část použít.

1.5 Obsah uživatele je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek datový, nebo jiný obsah vytvořený uživatelem prostřednictvím specifického programového prostředí internetové stránky, a to prostřednictvím uživatelského účtu, a uložený na úložiště dat určené společností při využívaní služby. Obsah uživatele není obsahem internetové stránky s tím, že je majetkem uživatele a za soulad obsahu uživatele s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky zodpovídá v plném rozsahu uživatel.

1.6 Návštěvník je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek fyzická nebo právnická osoba, která si v prostředí standardního internetového prohlížeče zadá do příkazového řádku adresu domény www.fakturujemeonline.cz  nebo adresu některé ze subdomén domény www.fakturujemeonline.cz  a dojde k zobrazení obsahu internetové stránky, nebo dojde k jejímu přesměrování na obsah internetové stránky z prostředí internetových vyhledávacích služeb, nebo z jiné internetové stránky a zobrazí se obsah internetové stránky.

1.7 Uživatel je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštního předpisu, která pravdivě a úplně vyplnila registrační formulář a zaregistrovala se pro užívání služby poskytované Provozovatelem s využitím internetové stránky. V případě, že si uživatel pouze prohlíží internetovou stránku a nevyužívá službu, považuje se za návštěvníka.

1.8 Uživatelský účet je pracovní prostředí uživatele, ke kterému získá uživatel přístup po dokončení registrace a které slouží k využívání služby uživatelem. Přístup ke každému uživatelskému účtu bude definovaný unikátním spojením přihlašovacího jména a hesla vázajícího se k přihlašovacímu jménu. Povinnou součástí úspěšného vytvoření uživatelského účtu je vyjádření souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele, čímž se docílí potvrzením tlačítka „Vytvořit účet“.

1.9 Služba je pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek služba správy administrativně‑ekonomické agendy podnikatelských subjektů v rozsahu nabídky zpřístupněné veřejnosti na internetové stránce a určené provozovatelem. Službu poskytuje provozovatel úplatně, a to za ceny podle aktuálního ceníku zpřístupněného veřejnosti prostřednictvím internetové stránky. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat službu během provozovatelem určeného období bezúplatně nebo za cenu sníženou o Provozovatelem určenou sumu. Součástí služby je i uchovávání záznamů a informací, které uživatel zadá do služby. Toto uchovávání záznamů nemá charakter archivace dokladů uživatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo informovat uživatele o stavu předplacení služby.

1.10 Provozovatel je zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy tzn. v příslušných registrech v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a je oprávněná vykonávat podnikatelskou činnost tak, aby mohla být provozovatelem internetové stránky a zároveň poskytovatelem služby.

1.11 Technické zařízení je zařízení obsahující hardwarové a softwarové vybavení umožňující připojení se k internetové stránce v prostředí elektronické komunikační sítě internet, prohlížení obsahu internetové stránky a využívaní služby, zejména osobní počítač a/nebo notebook a/nebo tablet a/nebo smartphone. Technické zařízení nemusí být ve vlastnictví návštěvníka a/nebo uživatele. Za jeho použití v souvislosti s prohlížením internetové stránky a/nebo využitím služby zodpovídá výlučně návštěvník a/nebo uživatel.

2. PRAVIDLA PRO PROHLÍŽENÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY

2.1 Návštěvník má právo prohlížet si obsah internetové stránky s využitím technického zařízení.

2.2 Návštěvník je povinen při prohlížení internetové stránky a jakékoliv časti obsahu internetové stránky postupovat takovým způsobem, aby svým jednáním nezasahoval do práv Provozovatele a/nebo jiných návštěvníků a/nebo uživatelů a/nebo třetích osob.

2.3 Návštěvník nesmí z prostředí internetové stránky provést download (tzv. stáhnutí) obsahu internetové stránky nebo jakékoliv jeho časti do technického zařízení nad rámec obsahu internetové stránky určeného Provozovatelem na stáhnutí do technického zařízení, ani si z obsahu internetové stránky pořizovat žádný obrazový a/nebo zvukový a/nebo audiovizuální záznam. V případě, že návštěvník tyto své povinnosti poruší, zodpovídá za veškerou škodu, která vznikne Provozovateli a/nebo jiným návštěvníkům a/nebo jiným uživatelům a/anebo třetím osobám.

2.4 Návštěvník má právo provést download té části obsahu internetové stránky, kterou pro tento účel určí Provozovatel s tím, že při tomto postupu je povinen dodržet pokyny Provozovatele. V případě nedodržení pokynů provozovatele zaniká jakékoliv právo návštěvníka na náhradu případné škody.

2.5 V případě, že je obsahem internetové stránky prostor pro vyjádření názoru nebo jiného vyjádření návštěvníka ke konkrétní skutečnosti, návštěvník je taktéž povinen postupovat podle ustanovení čl. II odst. 2.2 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě, že bude možné zásah podle ustanovení čl. II odst. 2.2 těchto všeobecných obchodních podmínek předpokládat, Provozovatel si vyhrazuje jednostranně právo takový názor z obsahu internetové stránky odstranit. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Provozovatel nezodpovídá za jakýkoliv názor zobrazený prostřednictvím internetové stránky; za obsah názoru nebo jiného vyjádření a případné porušení všeobecně závazných právních předpisů platných a účinných na území České republiky zodpovídá návštěvník.

3. REGISTRACE

3.1 V případě, že návštěvník má zájem využívat službu, je povinen provést registraci prostřednictvím registračního formuláře zpřístupněného veřejnosti prostřednictvím internetové stránky.

3.2 Návštěvník je povinen uvést v registračním formuláři všechny povinné údaje v rozsahu určeném Provozovatelem s tím, že je zároveň povinen uvést údaje, které jsou správné, přesné a pravdivé. V případě, že v registračním formuláři návštěvník uvede nesprávné a/nebo nepřesné a/nebo nepravdivé údaje a bude na základě těchto údajů neoprávněně využívat postavení uživatele, čehož důsledkem bude vznik škody Provozovateli a/nebo jiných návštěvníků a/nebo jiných uživatelů a/nebo třetích osob, návštěvník zodpovídá za veškerou způsobenou škodu samostatně bez účasti Provozovatele.

3.3 Okamžikem odeslání registračního formuláře obsahujícího všechny povinné údaje a zároveň obsahujícího údaje správné, přesné a pravdivé (dále jen „řádně vyplněný formulář“ v příslušném gramatickém tvaru) a zaplacením ceny podle platného ceníku, návštěvník získává postavení uživatele. Podmínkou pro odeslání registračního formuláře je vyjádření výslovného souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“.

3.4 Na základě řádně vyplněného formuláře Provozovatele vytvoří uživateli uživatelský účet, který je uživatel oprávněný používat při využívání služby a odešle uživateli způsobem a ve formě podle určení Provozovatele přístupové údaje, pokud budou generované Provozovatelem; pokud Provozovateli uvedené přihlašovací údaje generované nebudou, platí jako přihlašovací údaje přihlašovací jméno a heslo určené uživatelům.

3.5 Uživatelský účet je oprávněný používat jen uživatel, neboli osoba, která vyplnila a odeslala Provozovateli řádně vyplněný formulář. Pokud uživatel odevzdá přihlašovací údaje do svého uživatelského účtu třetí osobě, nese samostatně a bez účasti Provozovatele následky za případné škody, které mu a/nebo Provozovateli a/nebo jinému uživateli a/nebo návštěvníkovi a/nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním služby třetí osobou vzniknou.

3.6 V případě, že Provozovatel zjistí, že je odůvodněně možné předpokládat, že odeslaný registrační formulář není řádně vyplněným formulářem, Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranného zrušení uživatelského účtu a nenávratného odstranění celého obsahu uživatele jeho vymazáním z úložiště dat. Provozovatel v takovém případě nezodpovídá za případnou škodu vzniklou osobě, která odeslala Provozovateli registrační formulář bez toho, aby splňoval parametry řádně vyplněného formuláře.

3.7 Každý z uživatelů má právo registrovat se jen jednou a využívat službu prostřednictvím jediného uživatelského účtu; každý uživatelský účet je vázaný na jedno nebo více unikátních identifikačních čísel (IČ). V případě, že se již registrovaný uživatel registruje opětovně, Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně odstranit takto vzniknuté duplicitní uživatelské účty. V takovém případě, když jde o podmínku pro existenci práva uživatele užívat službu, uživateli nevzniká právo na náhradu případné škody, která mu v této souvislosti vznikla. V případě opakovaného postupu, jehož obsahem bude opětovná registrace a vznik duplicitních uživatelských účtů, Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit každý uživatelský účet uživatele a obsah uživatele bez vzniku práva uživatele na náhradu jakékoliv škody.

3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit způsob registrace uživatelů v souladu s obsahem internetové stránky nebo v souvislosti s potřebami Provozovatele a/nebo návštěvníků a/nebo uživatelů a/nebo třetích osob a ochranou jejich práv nebo oprávněných zájmů.

4. OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

4.1 Provozovatel poskytuje prostřednictvím internetové stránky uživatelům službu, a to úplatně nebo bezplatně. O bezplatnosti poskytování služby a o době trvání poskytování služby bezúplatně rozhoduje jednostranně Provozovatel.

4.2 Při poskytovaní služby Provozovatel vytvoří uživateli podmínky zejména k možnosti jednoduché, rychlé a bezpečné tvorby faktur, jejich tisku a odesílání emailem nebo poštou, pohodlného sledování plateb, kompletního přehledu o dlužnících, hospodaření, evidenci nákladů a jiných možností podle aktuální nabídky Provozovatele zpřístupněné veřejnosti prostřednictvím internetové stránky s adresou domény ve znění www.fakturujemeonline.cz.

4.3 Pro vyloučení pochybností se ustanovuje, že služba poskytovaná Provozovatelem není poradenskou službou, službou zabezpečující archivaci dokladů uživatele v souladu se zákonem . 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), službou účetního nebo finančního poradce nebo advokáta nebo jiné osoby podle speciálního závazného právního předpisu platného a činného na území České republiky. Smyslem a účelem služby je zpřehlednění a zefektivnění administrativně-ekonomické agendy uživatele. Za obsah konkrétních administrativních a ekonomických úkonů vykonávaných uživatelem ve vztahu k třetím osobám, kromě jiného i ve vztahu k orgánům veřejné moci, nese výlučnou zodpovědnost uživatel.

4.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se na Provozovatele obrátí orgán veřejné moci v souvislosti s vedením konkrétního občanského, obchodního, správního (včetně daňového a registračního), trestního nebo jiného řízení, Provozovatel je povinna poskytnout tomuto orgánu všechny informace, které budou mít k dispozici a poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení povinností Provozovatele podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.5 Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat službu v Provozovatelem určených balíčcích za ceny stanovené Provozovatelem.

4.6 Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byla služba poskytovaná nepřetržitě po dobu jejího poskytování neboli bez jejích výpadků nebo jiných přerušení. Za porušení povinností Provozovatele se nepovažuje přerušení poskytování služby v důsledku okolností vylučujících zodpovědnost v souladu s čl. VII těchto všeobecných obchodních podmínek. Za porušení povinností se taktéž nepovažuje přerušení poskytování služby z důvodu servisních zásahů Provozovatele.

4.7 Provozovatel je povinen provádět všechny činnosti, které je od ní objektivně možné očekávat ze strany uživatele vzhledem k povaze poskytované služby, zároveň vzhledem k podnikatelskému a ekonomickému zázemí provozovatele za účelem zabránění vzniku škody návštěvníka a/nebo uživatele. Za škodu na majetku návštěvníka a/nebo uživatele, která vznikla v důsledku porušení jejich povinností, provozovatel nezodpovídá.

4.8 V případě, že dojde ke změně skutečností, které budou mít vliv na poskytování služby uživateli se Provozovatel zavazuje, že o těchto skutečnostech bude informovat uživatele kterých se konkrétní změna bude týkat, a to formou e-mailové zprávy, pokud bude mít Provozovatel k dispozici e-mailovou adresu uživatele nebo písemně na adresu sídla nebo místa podnikání uživatele, které uživatel oznámí Provozovateli prostřednictvím řádně vyplněného formuláře v procesu registrace uživatele; v případě, pokud dojde ke změně údajů na straně uživatele a uživatel o této skutečnosti Provozovatele neinformuje a v důsledku této skutečnosti nebude možné ze strany Provozovatele řádně si splnit svoji povinnost podle tohoto odstavce, Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může být uživateli způsobena v důsledku neinformování uživatele.

4.9 Provozovatel má i další práva a povinnosti vyplývající z jiných ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.10 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně doplnit nebo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky, a to i v případě, pokud to bude vyžadovat ochrana práv nebo oprávněných zájmů Provozovatele a/nebo návštěvníků a/nebo uživatelů a/nebo třetích osob.

4.11 V případě, že uživatel poruší některou ze svých důležitých povinností stanovených dle těchto všeobecných obchodních podmínek nebo opakovaně poruší méně závažnou povinnost podle těchto všeobecných obchodních podmínek, Provozovatel má právo jednostranně zrušit uživatelský účet uživatele a nenávratně odstranit obsah uživatele z úložiště dat v takovém případě Provozovatel nezodpovídá za škodu, která případně vznikne uživateli v souvislosti s odstraněním uživatelského účtu a obsahu uživatele.

4.12 Uživatel bere na vědomí, že služba poskytnutá Provozovatelem nezabezpečuje archivaci registraturních záznamů/uchovávání účetních dokladů vložených nebo vytvořených uživatelem v rámci poskytnutí služby podle zákona, resp. podle příslušných ustanovení daňových všeobecně závazných právních předpisů. Provozovatel nezodpovídá za škodu, která případně vznikne uživateli v souvislosti s jeho povinnostmi stanovenými všeobecně závaznými předpisy v oblasti registratury a archivnictví, resp. v oblasti uchovávání účetních dokladů.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1 Uživatel má všechny povinnosti návštěvníka podle čl. II těchto všeobecných obchodních podmínek a zároveň vůči uživateli má Provozovatel stejné práva jako vůči návštěvníku.

5.2 Uživatel má právo používat uživatelský účet pro potřeby využívání služeb.

5.3 Uživatel je povinen zaplatit za poskytnutí služeb Provozovateli cenu v rozsahu a způsobem stanoveným v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a platným ceníkem zpřístupněným veřejnosti prostřednictvím internetové stránky.

5.4 Uživatel je povinen postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do uživatelského účtu osobou, která na vstup do tohoto účtu není oprávněna, zejména je povinen provést všechna opatření, aby zamezil úniku údajů přihlašovacího jména a hesla, jinak zodpovídá za veškerou škodu, kterou v důsledku této skutečnosti utrpí Provozovatel a/nebo jiný uživatel a/nebo návštěvník a/nebo třetí osoba.

5.5 Pokud uživatel zjistí, že hrozí zásah do práv Provozovatele a/nebo práv uživatele a/nebo práv jiných uživatelů a/nebo práv návštěvníků a/nebo práv třetích osob, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Provozovatele. Stejnou povinnost má uživatel i v případě, že se dozví o již existujícím zásahu do práv osob podle předcházející věty tohoto odstavce.

5.6 Uživatel má právo provést download konkrétního obsahu určeného Provozovatele a zároveň při využívání údajů nahrávat na úložiště dat určené Provozovatelem data spojené s podnikatelskou činností uživatele jako obsah uživatele.

5.7 Obsah uživatele má uživatel právo archivovat na datovém úložišti určeném Provozovaelem po dobu tří let po skončení poskytování služby; za skončení poskytování služby se považuje okamžik uplynutí posledního dne období, během kterého uživatel využíval službu, za kterou uhradil cenu. Uživatel bude mít právo vstupu do uživatelského účtu i po skončení poskytování služby s tím, že veškerý obsah uživatele bude moci exportovat z úložiště dat; po skončení poskytování služby však uživatel nebude moci vytvářet nový uživatelský obsah. Po uplynutí této doby Provozovatel obsah uživatele z úložiště určeného Provozovatelem nenávratně odstraní jeho smazáním. Uživatel má právo požádat Provozovatel o okamžité odstranění uživatelského účtu a/nebo obsahu uživatele s tím, že Provozovatel po obdržení takového požadavku uživatelský účet zruší a nenávratně odstraní obsah uživatele bezodkladně po doručení žádosti uživatele smazáním veškerých dat, které jsou součástí obsahu uživatele. Za odstranění obsahu uživatele si Provozovatel nebude účtovat žádné poplatky nebo ceny. Uživatel má možnost smazat obsah svého uživatelského účtu i samostatně, a to smazáním údajů, které do něho vyplnil.

5.8 Uživatel má právo požádat Provozovatele o likvidaci, respektive výmaz osobních údajů, které Provozovateli poskytl (dále jen „likvidace osobních údajů“). Při likvidaci osobních údajů Provozovatel maže, respektive likviduje všechny osobní údaje, které uživatel Provozovateli poskytl, kromě těch, které je Provozovatel povinná uchovávat ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů platných a účinných na území České republiky.

5.9 Uživatel má právo používat obsah internetové stránky tak, aby mohl řádně využívat službu, a s tímto použitím obsahu internetové stránky Provozovatel vyslovuje svůj nevýhradní souhlas platný na území České republiky a po dobu trvání právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti uživatele podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.10 V případě, že Provozovatel zjistí, že objektivně existuje předpoklad o tom, že uživatel ukládá na úložiště dat určené Provozovatelem v rámci využívání služby data, které zasahují do práv Provozovatele a/nebo jiných uživatelů a/nebo návštěvníků a/nebo třetích osob, Provozovatel má právo jednostranně nenávratně odstranit veškerý obsah uživatele z úložiště dat jeho smazáním. Před uskutečněním zrušení uživatelského účtu a nenávratným smazáním obsahu uživatele Provozovatel o zamýšleném úkonu uživatele upozorní a zároveň ho vyzve, aby si obsah uživatele vyexportoval. Provozovatel v tomto případě nezodpovídá za škodu, která v důsledku tohoto jednání může uživateli vzniknout.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1 Provozovatel má za poskytnutí služby právo na zaplacení ceny podle platného ceníku zpřístupněného Provozovatelem veřejnosti prostřednictvím internetové stránky.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo přizpůsobovat ceny jednotlivým balíčkům, které bude nabízet návštěvníkům a uživatelům a zároveň jednostranně měnit ceny za službu.

6.3 V případě, kdy dojde ke změně ceny za službu, Provozovatel je povinen respektovat cenu za službu podle ceníku platného v době vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem po dobu, během které má cena platit.

6.4 Návštěvník a uživatel má právo zaplatit cenu za poskytnutí služby v režimu „offline“ Provozovatel zašle návštěvníkovi nebo uživateli výzvu k zaplacení ceny. Po zaplacení ceny za službu Provozovatel bezodkladně doručí uživateli fakturu jako účetní a daňový doklad. Za řádně vystavenou fakturu se považuje faktura vystavená v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právním i předpisy platnými na území České republiky a bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu.

6.5 Bankovní poplatky spojené s platbami návštěvníka a uživatele podle všeobecných obchodních podmínek hradí návštěvník a uživatel.

6.6 Uživatel má právo začít využívat služby až po zaplacení ceny; návštěvník se stává uživatelem až po zaplacení ceny a až po zaplacení ceny má právo využívat službu. V případě, že uživatel využívá službu a má v úmyslu využívat službu i po skončení období, za kterou už cenu za poskytnutí služby zaplatil, je povinen zaplatit cenu za další období předem tak, aby první den nového období byla cena za následující období již zaplacena.

6.7 Cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet Provozovatele.

7. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

7.1 Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek znamenají okolnosti vylučující odpovědnost Provozovatele také mimořádné a neodvratitelné události anebo okolnosti a jejich bezprostřední následky, které jsou mimo kontrolu Provozovatele a které Provozovateli zabrání anebo bezprostředně ovlivní řádné a úplné plnění povinností vyplývajících z těchto všeobecných obchodních podmínek. Těmito událostmi může být zejména, ale ne výlučně, živelné pohromy, válka, sabotáž, teroristické akce, blokáda, požár, stávka, epidemie, selhání subdodavatele (včetně dodavatelů energií) atd. Stejné právní následky mohou mít změny všeobecně závazných právních předpisů, pokud zásadním způsobem ovlivní plynulé pokračování právních vztahů regulovaných těmito všeobecnými obchodními podmínkami a nebude existovat ekonomicky únosná alternativa.

7.2 Provozovatel dále neodpovídá za újmu způsobenou výpadkem EET serverů finanční správy, zejména za odeslání údajů z a na tyto servery, dále že evidence tržeb prostřednictvím služby je možná pouze v době dostupnosti služby. Provozovatel taktéž neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou v důsledku toho, že uživatel dostatečně nezabezpečil přístup do uživatelského účtu či svým jednáním způsobil vyzrazení údajů do uživatelského účtu.

8. PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Provozovatel, návštěvník a uživatel jsou povinni věnovat zvýšenou pozornost předcházení škodám, a to zejména všeobecné prevenci vzniku škod. Návštěvník či uživatel je povinen oznámit Provozovateli překážky, které jim brání anebo budou bránit v plnění povinností podle těchto všeobecných obchodních podmínek a důsledky neplnění. Informace musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu ihned poté, co se povinná strana o překážce dozvěděla, anebo se při náležité péči mohla dozvědět.

8.2 Každý účastník právního vztahu má právo na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinností jiným účastníkem právního vztahu kromě případu, kdy je zodpovědnost vyloučena podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

8.3 V případě, že dojde k okolnosti vylučující odpovědnost Provozovatele, Provozovatel je povinen o těchto okolnostech bezodkladně písemně informovat uživatele.

8.4 Reklamace služby musí být, zaslána z učtu uživatele na info@fakturujemeonline.cz

8.5 O stavu reklamace bude uživatel okamžitě informován pomoci emailové komunikace.

9. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

9.1 Uživatel, který hodlá zahájit evidenci tržeb, postupuje následovně:

a) požádá o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

b) do uživatelského účtu uloží certifikát a kód provozovny a vytvoří zde libovolný počet pokladen. Od tohoto okamžiku je schopen evidenci tržeb provádět.

10. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

10.1 Provozovatel shromažďuje osobní údaje uživatele v rozsahu podle údajů, které vyžaduje registrace, za účelem plnění smlouvy, ve které uživatel vystupuje jako jedna ze smluvních stran. Na zpracování osobních údajů uživatele podle předešlé věty se v souladu se všeobecnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, které jsou platné na území České republiky, nevyžaduje souhlas uživatele, subjektu osobních údajů.

10.2 Návštěvník a uživatel mají právo na základě písemné žádosti od Provozovatele vyžadovat:

(a) potvrzení, zda jsou, nebo nejsou osobní údaje zpracovávané,

(b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému a obeznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování informací,

(c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého Provozovatel získal jeho osobní údaje na zpracování,

(d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

(e) opravu či likvidaci jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

(f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,

(g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, v případě porušení zákona,

(h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, pokud Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uživatele jako subjektu osobních údajů.

10.3 Návštěvník a uživatel, na základě písemné žádosti, mají právo u Provozovaele namítat vůči:

(a) Zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracované na účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,

(b) využívání osobních údajů v rozsahu – titul, jméno, příjmení a adresa – na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

(c) poskytování osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení a adresa – na účely přímého marketingu.

10.4 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje, které uživatel zadá do svého uživatelského konta za účelem poskytnutí služby uživateli ve smyslu těchto všeobecných podmínek. Uživatel bere též na vědomí, že Provozovatel může pověřit zpracováním údajů osobních údajů další zpracovatele. Uživatel má též právo se u Provozovatele informovat, kterým zpracovávatelům byly jeho údaje poskytnuté.

10.5 Provozovatel v případě, kdy zpracovává osobní údaje při poskytování služby pro návštěvníka a/nebo uživatele, koná tak hlavně v postavení zpracovávatele ve smyslu zákona. Návštěvník a/nebo uživatel jsou při využíváním služby primárně v postavení správce ve smyslu zákona.

10.6 Provozovatel zpracovává osobní údaje výlučně za účelem poskytování služby pro uživatele ve smyslu všeobecných obchodních podmínek. Předmětem zpracování osobních údajů jsou hlavně osobní údaje klientů uživatelů, které poskytuje uživatel Provozovateli, za účelem využívání služeb Provozovatele tzn. služby správy administrativně-ekonomické agendy podnikatelských subjektů (těmi může být i jméno a příjmení, adresa a jiné v rozsahu, v jakém je uživatel poskytne Provozovateli). Osobní údaje, které zpracovává Provozovatel pro uživatele, nejsou osobními údaji týkajícími se zdraví, biometrickými údaji, genetickými údaji ani osobními údaji týkajícími se rozsudků v trestních věcech nebo trestných činů ve smyslu zákona.

10.7 Provozovatel zachovává mlčenlivost o všech údajích a osobních údajích, které uživatel zadá do uživatelského konta. V případě, že Provozovatel pověří další osoby zpracováním osobních údajů, děje se tak jen za účelem poskytování služby ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek. Tyto osoby budou zároveň povinné stejně tak dodržovat mlčenlivost stejně jako Provozovatel ve vztahu k údajům, respektive k osobním údajům, které uživatel Provozovateli poskytnul. Tyto osoby jsou povinné řídit se při vykonávání své činnosti kromě jiného i těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

10.8 Provozovatel za účelem zabezpečení bezpečnosti zpracování osobních údajů přijala se zřetelem na nejnovější poznatky, na náklady na vykonání opatření, na povahu a rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva subjektů osobních údajů přiměřené technické a organizační opatření na zajištění úrovně bezpečnosti přiměřené tomuto riziku. Uživatel má právo se u Provozovatele informovat o přijatých bezpečnostních a technických opatřeních podle tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek.

10.9 Provozovatel po zohlednění povahy a rozsahu zpracování osobních údajů pro konkrétního uživatele může poskytnout součinnost uživateli vhodnými technickými a organizačními opatřeními při plnění povinnosti správce vůči subjektům osobních údajů. Takovou součinností může být hlavně poskytnutí služby zákaznického servisu. Podobně poskytne Provozovatel součinnost uživateli ohledem použitých bezpečnostních a technických opatření, pomocí kterých Provozovatel zajišťuje bezpečnost zpracování údajů respektive osobních údajů. Provozovatel též poskytne součinnost v nevyhnutném rozsahu v rámci auditu ochrany osobních údajů a kontroly ze strany uživatele nebo auditora pověřeného uživatelem.

11. INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

11.1 Reklamace služby poskytované Provozovatelem a stížnosti a podněty spotřebitelů je možné uplatnit elektronicky na adrese: info@fakturujemeonline.cz nebo telefonicky na tel. č. 736 181 032.

11.2 Ceny služeb poskytované Provozovatelem jsou uvedené v ceníku dostupném na: https://fakturujemeonline.cz/#cenik.

11.3 Provozovatel zodpovídá za vady poskytované služby v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ,  ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1  Účastníci právního vztahu se podle těchto všeobecných obchodních podmínek zavazují přijmout všechny dostupné opatření pro konkrétní řešení jakýchkoliv neshod a sporů, které můžou vzniknout z neplnění povinnosti povinné osoby a vzniklou situaci řešit vzájemným smírem. Spory, který by mohly vzniknout v důsledku neplnění povinnosti podle těchto všeobecných obchodních podmínek, budou předmětem konání před příslušnými všeobecnými soudy České republiky.

12.2 Kromě výše uvedeného má uživatel možnost za účelem řešení sporů mezi Provozovatelm a uživatelem využít alternativní řešení sporů. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů, kterého cílem je dosáhnutí smířlivého vyřešení sporu mezi jeho stranami, tj. mezi Provozovatelem a uživatelem.

12.3 Příslušným orgánem (subjektem) alternativního řešení sporů je ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů Česká obchodní inspekce, na kterou se může spotřebitel obrátit nebo jiný subjekt, který se nachází v seznamu alternativního řešení sporů.

12.4 Spotřebitel může spor mezi ním a Provozovatelem řešit i prostřednictvím ODR platformy. Více o ODR platformách na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. UKONČENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU

13.1  Účastníci právního vztahu se mohou dohodnout na jeho ukončení samostatnou dohodou.

13.2  Provozovatel má právo právní vztah ukončit jednostranně v souladu s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

13.3 Po skončení právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, případně po uplynutí doby podle ustanovení čl. V odst. 5.7 těchto všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel povinen nenávratně odstranit obsah uživatele z úložiště dat jeho vymazáním.

14. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

14.1 Tyto, jako i případné další všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dnem jejich zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím internetové stránky. V platnosti od 1.11.2018.